Shur Restaurant
Meysari Sadaf White - 50 AZN
Biblioteka Baku
Meysari Sadaf White - 6-34 AZN
The Lobby Bar
Meysari Sadaf White - 30 AZN